Typy motorov

Typy motorov po generálnej oprave

TATRA

Typ motorov

LIAZ

Typ motorov